Wirtschaftswissenschaften

PricewaterhouseCoopers
Rechnungswesen und Controlling
Prof. Dr. WANG Xuyi

Bosch
Global Supply Chain Management
Prof. Dr. HUO Jiazhen

SAIC Volkswagen
Human Resource Management
Prof. Dr. Ralf Kattenbach

Bayer AG
Recht des geistigen Eigentums
Prof. Dr. jur. LIU Xiaohai

goetzpartners
Innovation und Entrepreneurship
Prof. Dr. HAN Zheng

Kühne-Stiftung
International Logistics Networks and Services
Prof. Dr. ZHANG Sidong

Wirtschaftsinformatik
Prof. Dr. HUANG Guanwei

Banken und Finanzierung
Prof. Dr. WEI Yi

Wirtschaftsprivatrecht
Prof. Dr. jur. GAO Xujun